EK

TK Pracovisko emisných kontrol má oprávnenie na nasledovné druhy EK:

  • emisnú kontrolu pravidelnú,
  • emisnú kontrolu zvláštnu,
  • emisnú kontrolu administratívnu.

- pre nasledovné druhy pohonov:

  • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom - BEZKAT/NKAT,
  • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT,
  • so vznetovým (naftovým) motorom.

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106 / 2018 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a do 31.12.2020 vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Od 1.1.2008 je u nás možné vykonať administratívnu emisnú kontrolu aj na vozidlách, ktoré majú platnú emisnú kontrolu, pričom bola vykonaná na inom pracovisku EK!

STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

ko@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 918 982 825

vedúci pracoviska STK,EK,KO: +421 915 742 369