O kontrole

Rozhodnutie Rady Európskej únie č. 2004/919/ES

30. decembra 2004 vstúpilo do platnosti rozhodnutie Rady Európskej únie č. 2004/919/ES o potláčaní trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami, ktorá má cezhraničné dôsledky, v ktorom sa okrem iného uvádza:

„V členských štátoch Európskej únie je každý rok odcudzených približne 1,2 milióna motorových vozidiel. Tieto krádeže predstavujú značnú škodu vo výške najmenej 15 miliárd eur za rok. Veľký podiel týchto vozidiel, približne 30 až 40 %, je ukradnutých organizovaným zločinom a potom prestavaných a vyvezených do iných štátov v rámci aj mimo Európskej únie.“

Slovenská republika zatiaľ patrí medzi krajiny, kde nedostatočný kontrolný mechanizmus umožňuje legalizáciu odcudzených a zmanipulovaných vozidiel. „Voľný trh“ s dokladmi je tomu dôkazom.

Cieľom tohto rozhodnutia je preto zlepšiť spoluprácu v rámci Európskej únie na účely predchádzania a boja s cezhraničnou trestnou činnosťou súvisiacou s vozidlami. Mimoriadna pozornosť sa venuje vzťahu medzi krádežami vozidiel a nelegálnym obchodovaním s autami, ako aj zamedzenie ich legalizácie zvýšenou kontrolou pred registráciou a preregistráciou.

Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla. Používaná je celá škála postupov, od jednoduchej zmeny VIN, cez výmenu dôležitých dielov, až po „poskladanie“ z rôznych nezriedka havarovaných vozidiel. Vznikajú vozidlá, ktoré sú nielen nespôsobilé na premávku z pohľadu neoprávnených zmien, ale aj nebezpečné z pohľadu konštrukčných zmien.

V súlade s článkom 8 ods. 2 citovaného rozhodnutia musia príslušné orgány členských štátov odobrať Osvedčenie o registrácii vozidla, ak počas kontroly vzniklo podozrenie, že došlo k porušeniu v súvislosti s identifikačnými značkami vozidla, ako je identifikačné číslo vozidla - VIN.

Kontrola originality (KO) 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zákonom č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon“) zaviedlo novú technickú službu – kontrolu originality identifikátorov vozidiel. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2005.

Výsledok kontroly originality

Kontrolou originality sa rozumie zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Odborný posudok má 30-dňovú administratívnu platnosť. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle do 30 dní od poslednej KO vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov. Po tejto lehote bude vozidlo podrobené kompletnej KO.

Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách

Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé. V súlade s § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom a vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

Kontrole originality podliehajú vozidlá jednotlivo dovezené zo zahraničia, vozidlá po prestavbe a vozidlá pred zmenou majiteľa.

Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla. Pri zmene držby náklady spojené s kontrolou teda znáša pôvodný vlastník, ktorý mieni vozidlo predať. Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality potrebné doklady.

Automatizovaný informačný systém kontroly originality vozidiel (AISKO) je prepojený s pátracími evidenciami, s evidenciou vozidiel a s inými relevantnými evidenciami. Vozidlá sú pri prvej kontrole označené ochrannými identifikačnými prvkami – bezpečnostnými kontrolnými nálepkami.

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel

Zabezpečovať činnosti súvisiace s technickou službou kontroly originality vozidiel je oprávnené ministerstvo alebo v mene ministerstva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej ministerstvo udelilo na túto činnosť poverenie. Ministerstvo dopravy na základe výsledku výberového konania udelilo poverenie na technickú službu kontroly originality vozidiel spoločnosti IRIS IDENT, s.r.o., Banská Bystrica.

Povinnosti Poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel v súlade s § 32 citovaného zákona sa nachádzajú na stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Sieť pracovísk kontroly originality (PKO)

Na Slovensku postupne vznikne sieť cca 150 - 180 oprávnených pracovísk kontroly originality. Oprávnenia udeľujú príslušné obvodné úrady dopravy. Podmienky udelenia sú ustanovené v zákone a vo vyhláške ministerstva dopravy č. 578/2006 (ďalej len „vyhláška“).

Technik kontroly originality

Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať kontroly originality a spĺňa podmienky definované zákonom môže ako technik kontroly originality vykonávať kontrolu originality vozidla až po udelení osvedčenia technika kontroly originality príslušným okresným úradom dopravy. Podmienky získania osvedčenia sú definované v zákone a vyhláške.

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

ko@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 918 982 825

vedúci pracoviska STK,EK,KO: +421 915 742 369