Kontrola originality

KO

Postupnosť krokov!

1. Krok

Obráťte sa na príslušný okresný úrad pre cestnú dopravu o základné informácie.

2. Krok

Na kontrolu originality je potrebné predložiť okrem dokladu totožnosti aj tieto originál doklady a ich kópie : - Osvedčenie o evidencii ( Technický preukaz ) - Originál a fotokópie originálov - Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo ( v prípade, ak ho neobsahuje Osvedčenie o evidencii alebo Technický preukaz ) – Originál a fotokópie originálov - Doklad o nadobudnutí vozidla a to : faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu - Originál a fotokópie originálov Doklad z STK + Emisná kontrola ( iba v prípade, ak je vozidlo staršie ako 4 roky ) – originál. V prípade ak je pri vozidle platné STK a Emisná kontrola, z toho ktorého štátu je potrebný ich úradný preklad do štátneho jazyka.

3. Krok

Doporučenie: Zabezpečte si v servise očistenie identifikačného čísla motora resp.kódu motora. Vyhnete sa tak zbytočným problémom so zisťovaním pôvodnosti typu motora . Tieto originál doklady je potrebné, v prípade ak nespĺňajú normu podľa smernice komisie 2003/127/ES, predložiť výlučne v štátnom slovenskom príp.českom jazyku, v opačnom prípade je potrebný úradný preklad podľa Zákona 106/2018 Z.z. Pri niektorých typoch " Osvedčení o evidencii ( Technický preukaz ) " je potrebný preklad nielen údajov o vozidle a technické parametre, ale aj prip. vysvetlivky na zadnej časti dokladov . Všetky Zákony a Smernice nájdete na našej stránke pod záložkou : O kontrole / Legislatíva

Zároveň je potrebné pristaviť vozidlo výlučne v čistom stave a bez zbytočného nákladu:

  • Exterier vozidla t.j. pred kontrolou umyť vozidlo ( v opačnom prípade nie je možná KO vozidla ) V čistom stave aj zo spodu v zime aj v lete.
  • priestor v oblasti VIN čísla
  • batožinový priestor – prázdny

UPOZORNENIE: Vozidlo je nutné pristaviť na čas objednania !!!. Po tomto čase nebude Vaša objednávka akceptovaná, je nutné zaregistrovať novú objednávku !!!

STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Medická 2
075 01 Trebišov

ko@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 918 982 825

vedúci pracoviska STK,EK,KO: +421 915 742 369