Doklad o vykonaní EK

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a administratívnej je:

  • vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla,
  • Osvedčenie o emisnej kontrole *,

* - platí za predpokladu, že vozidlo je pri emisnej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé alebo dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly zvláštnej je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.

Čím sa preukazuje platnosť emisnej kontroly?

Kontrolným orgánom (polícii) v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike preukazuje vodič vozidla splnenie podmienok vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní emisnej kontroly, ktorými sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Močarianska 27/B
071 01 Michalovce

branislav.bodnar@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 915 912 165

vedúci pracoviska STK,EK,KO:                       +421 915 912 165