EK

TK Pracovisko emisných kontrol má oprávnenie na nasledovné druhy EK:

  • emisnú kontrolu pravidelnú,
  • emisnú kontrolu zvláštnu,
  • emisnú kontrolu administratívnu.

- pre nasledovné druhy pohonov:

  • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom - BEZKAT/NKAT,
  • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT,
  • so vznetovým (naftovým) motorom.

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106 / 2018 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt).


Od 1.1.2008 je u nás možné vykonať administratívnu emisnú kontrolu aj na vozidlách, ktoré majú platnú emisnú kontrolu, pričom bola vykonaná na inom pracovisku EK!

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Močarianska 27/B
071 01 Michalovce

branislav.bodnar@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 915 912 165

vedúci pracoviska STK,EK,KO:                       +421 915 912 165