Povinnosti prevádzkovateľa vozidla

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný:

a) udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom,

b) v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

c) zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,

d) po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidlo zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie určených testov alebo kontrol, ak taká povinnosť bola uložená okresným úradom, odborom cestnej dopravy.

e) bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej:

 • ak táto povinnosť bola uložená okresným úradom, odborom cestnej dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ods. 26, § 16b ods. 18, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
 • ak táto povinnosť bola uložená okresným úradom, odborom cestnej dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla podľa § 16d ods. 6 písm. a), to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
 • ak táto povinnosť bola uložená okresným úradom, odborom cestnej dopravy v konaní podľa § 23a ods. 10, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
 • ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo osvedčenia o emisnej kontrole .

f) zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo podmienky prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

Sankcie

 • Okresný úrad, odbor dopravy uloží pokutu 165 €,
 • prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo, ktoré nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej, alebo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej,
 • nepodrobil na vlastné náklady vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o tom rozhodol príslušný okresný úrad dopravy,
 • nepodrobil na vlastné náklady vozidlo emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o tom rozhodol príslušný okresný úrad, odbor dopravy,
 • nevykoná na vlastné náklady kontrolu originality vozidla na základe rozhodnutia okresného úradu dopravy.

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré:

 • nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách,
 • sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
 • poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,
 • nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novo zakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
 • nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom, ak takej povinnosti podlieha, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu,
 • nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu (Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla),
 • nemá osvedčenie o evidencii - technický preukaz alebo technické osvedčenie vozidla,
 • nemá platné osvedčenie o technickej kontrole,
 • nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole,
 • nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
 • pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha, bolo hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách,
 • svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Močarianska 27/B
071 01 Michalovce

branislav.bodnar@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 915 912 165

vedúci pracoviska STK,EK,KO:                       +421 915 912 165