KO

KO

Postupnosť krokov!

1. Krok

Obráťte sa na príslušný okresný úrad pre cestnú dopravu o základné informácie.

2. Krok

Na kontrolu originality je potrebné predložiť okrem dokladu totožnosti aj tieto originál doklady a ich kópie : - Osvedčenie o evidencii ( Technický preukaz ) - Originál a fotokópie originálov - Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo ( v prípade, ak ho neobsahuje Osvedčenie o evidencii alebo Technický preukaz ) – Originál a fotokópie originálov - Doklad o nadobudnutí vozidla a to : faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu - Originál a fotokópie originálov Doklad z STK + Emisná kontrola ( iba v prípade, ak je vozidlo staršie ako 4 roky ) – originál. V prípade ak je pri vozidle platné STK a Emisná kontrola, z toho ktorého štátu je potrebný ich úradný preklad do štátneho jazyka.

3. Krok

Doporučenie: Zabezpečte si v servise očistenie identifikačného čísla motora resp.kódu motora. Vyhnete sa tak zbytočným problémom so zisťovaním pôvodnosti typu motora . Tieto originál doklady je potrebné, v prípade ak nespĺňajú normu podľa smernice komisie 2003/127/ES, predložiť výlučne v štátnom slovenskom príp.českom jazyku, v opačnom prípade je potrebný úradný preklad podľa Zákona 106/2018 Z.z. Pri niektorých typoch " Osvedčení o evidencii ( Technický preukaz ) " je potrebný preklad nielen údajov o vozidle a technické parametre, ale aj prip. vysvetlivky na zadnej časti dokladov . Všetky Zákony a Smernice nájdete na našej stránke pod záložkou : O kontrole / Legislatíva

Zároveň je potrebné pristaviť vozidlo výlučne v čistom stave a bez zbytočného nákladu:

  • Exterier vozidla t.j. pred kontrolou umyť vozidlo ( v opačnom prípade nie je možná KO vozidla ) V čistom stave aj zo spodu v zime aj v lete.
  • priestor v oblasti VIN čísla
  • batožinový priestor – prázdny

UPOZORNENIE: Vozidlo je nutné pristaviť na čas objednania !!!. Po tomto čase nebude Vaša objednávka akceptovaná, je nutné zaregistrovať novú objednávku !!!

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Močarianska 27/B
071 01 Michalovce

branislav.bodnar@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 915 912 165

vedúci pracoviska STK,EK,KO:                       +421 915 912 165