Legislatíva

Zákony

  • 548/2007 z 25. októbra 2007 - Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  • 310/2005 - Zákonktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z.
  • 725/2004 - Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlášky

  • 614/2006 - VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla
  • 578/2006 - VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • 29/2006 - VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor


Osvedčenia

  • Osvedčenie o schválení spôsobilosti na použitie kontrolnej nálepky KO, na vnútorné použitie
  • Osvedčenie o schválení spôsobilosti na použitie kontrolnej nálepky KO, na vonkajšie použitie
  • Osvedčenie o schválení spôsobilosti na použitie tlačiva „Odborný posudok o kontrole originality vozidla“
  • Osvedčenie o schválení spôsobilosti automatizovaného informačného systému kontroly originality vozidiel - AIS KO

KDE NÁS NÁJDETE

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Hradišská 7
075 01 Trebišov

Prevádzka:
Močarianska 27/B
071 01 Michalovce

branislav.bodnar@unitrans.sk

pracovisko STK,EK,KO: +421 915 912 165

vedúci pracoviska STK,EK,KO:                       +421 915 912 165